Prik en tik Duffel drankkenhandel, biersteker, drankenhandel Prik&tik
Promoties
Onze leveringsprijzen en voorwaarden
Leveringsprijzen incl. BTW
Enkel leveren (zonder afhalen van goederen)
Duffel & omliggende gemeenten 25,00 €  
Tot 15 km 30,00 €  
Verder dan 15 km   1,60 € / km = 2 x enkele afstand  
     
Leveren en terug afhalen goederen
Duffel & omliggende gemeenten 50,00 €  
Tot 15 km 60,00 €  
Verder dan 15 km   1,60 € / km = 4 x enkele afstand  
     
Leveringsprijzen zijn geldig op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Andere dagen is prijs op aanvraag.  

Voorwaarden verhuur en gebruik materiaal:

1. Bier en frisdrankglazen zijn gratis in gebruik. Er wordt enkel een verhandelings vergoeding gevraagd van 3,00€ per bak. Indien ze vuil terugbezorgd worden zal er 0,35€ per geleverd glas worden aangerekend. Gebroken glazen worden aangerekend aan onze winkelprijs.

2. Voor Tapinstallaties, Koelbakken, Spoelbakken zal 25,00€ worden aangerekend, grote tap en koelwagens 100,00€ indien niet zuiver, kleine toestellen zoals kofiezet , percolator zal 15,00€ dit alles per toestel.
Voor de tenten zal er per tent 100,00€ in rekening gebracht worden indien verhuurder constateert dat deze niet schoon en droog is bij inlevering of afhaling.
3. De huurder is verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van de geleverde goederen. Bij diefstal of schade zal hij de gelede schade volledig vergoeden in nieuw waarde. Er mogen geen posters of andere materialen aangebracht worden met kleefband. Indien er resten zijn van kleefband zullen deze verwijderd worden op kosten van de huurder.
4 .De reclame van ons moet steeds zichtbaar blijven.
5. Verhuur van materiaal is steeds prijs per 2 dagen tenzij anders vermeld.
Annuleren bestelde materialen:

Indien huurder 15 dagen of langer voor de dag van de gehuurde materialen annuleert, bedragen de annuleringskosten 25% van de huurprijs welke was overeengekomen. Annuleert huurder tussen 15 en 8 dagen bedragen de annuleringskosten 40%, bij 7 dagen of korter bedragen de annuleringskosten 75%. Bij annulering op de dag zelf, blijft de gehele huurprijs verschuldigd.
Retourname drank:

Resterende dranken worden gratis retour genomen in de week volgend op de aankoop en na voorlegging van bewijs van aankoop, dit tot max 40% van de geleverde goederen.(volle bakken of ongeopende paks) . Begonnen bakken (met statiegeld) worden retourgenomen met een kost van 10 cent per fles(je). Indien er meer moet worden teruggenomen dan 40% zal een vergoeding van 25,00€ worden aangerekend. Indien meer dan 70%  is dit 50,00€.
Verkoopsvoorwaarden:

1.  Offerte: de geldigheidsduur van een offerte bedraagt één maand. De opgegeven prijzen zijn geldig bij afhaling tenzij anders vermeld en de leveringstermijnen zijn indicatief.

2.  Aansprakelijkheid: de aansprakelijkheid is beperkt tot de kostprijs van het geleverde werk of goederen, de aansprakelijkheid is uitgesloten voor indirecte schade.

3.  Annulatie: bij annulatie geldt een forfaitaire schadevergoeding van 30% op het geannuleerde deel, onverminderd het gebeurlijk bewijs van een hogere schade.

4.  Protest: op straffe van verval moet elke klacht aangetekend worden geformuleerd binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

5.  Betaling: de facturen zijn contant betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum.  Per verzonden aanmaning word een kost van 10,00€ aangerekend. Bij niet tijdige betaling geldt  ook een nalatigheidsintrest van rechtswege en zonder ingebrekestelling van 10% per jaar alsook een schadevergoeding van 10% op het verschuldigd bedrag, met een minimum van 50,00 EUR.

6.  Bevoegdheid: het Belgisch Recht is van toepassing en bij betwisting zijn de rechtbanken van het arrondissement Mechelen bevoegd.

Gebruik van al onze artikelen is geheel op eigen risico. Bij letsel en of schade is Thys BVBA niet aansprakelijk.

 
..    
© Thys bvba en Prik&Tik Duffel | All rights reserved
Thys bvba en Prik en Tik Duffel - Binnenweg 261 - 2570 Duffel - Tel: 03 488 44 03 - Fax: 03 488 44 04 - e-mail
Niet alle getoonde goederen zijn altijd beschikbaar.